Schließen

Cuscuta

Gattung
Checklist : 1014099

Liste der Arten

127500

Cuscuta campestris Yunck.

127700

Cuscuta epilinum Weihe

127800

Cuscuta epithymum (L.) L.

127830

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum

127860

Cuscuta epithymum subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang.

127900

Cuscuta europaea L.

127930

Cuscuta scandens Brot.