Descrizione


Campylio stellati-Trichophoretum alpini Březina et al. 1963

Syn. : Trichophoretum Paul 1910 (art. 7) ; Trichophoretum alpini Braun 1968 (art. 31) ; Chrysohypno stellati-Trichophoretum alpini Rybniček 1964 (art. 31).


NESSUNA INFORMAZIONE


. .

Lista delle specie


Frequenza / Dominanza Nome scientifico Nome italiano
V Trichophorum alpinum (L.) Pers.Tricoforo alpino
IV Agrostis canina L.Cappellini delle torbiere
IV Carex lepidocarpa Tausch
IV Carex panicea L.Carice migliacea
IV Parnassia palustris L.Parnassia
III Drosera anglica Huds.Drosera a foglie allungate
III Eriophorum latifolium HoppePennacchi a foglie larghe
III Rhynchospora alba (L.) VahlRincospora chiara
III Schoenus ferrugineus L.Giunco nero delle paludi
III Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.Taiola comune
II Carex davalliana Sm.Carice di Davall
II Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.l.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Orchide palmata
II Eriophorum angustifolium Honck.Pennacchi a foglie strette
II Menyanthes trifoliata L.Trifoglio fibrino
II Primula farinosa L.Primula farinosa

Muschi

VCampylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
IVSphagnum subsecundum Nees
IIFissidens adianthoides Hedw.
 • Legenda
  cCH
  aF
  oCH
  oDi
  alCHd
  alCH
  alDi
  ssalCH
  ssalDi
  aCHd
  aCH
  aDi
  CH
  Di
  rCH
  hs
  w
  V
  IV
  III
  II
  I
  5
  4
  3
  2
  1
  +
  xxx
  xx
  x
.