II.3.1.1.1 Schoenoplectetum tabernaemontani

  • II.3.1.1.1 · 
    Schoenoplectetum tabernaemontani

    Schoenoplectetum tabernaemontani von Soó 1947
    Syn. : Schoenoplectetum tabernaemontani von Soó 1927 ; Scirpetum tabernaemontani Passarge 1955.